Advokátní kancelář Mačka & Novotná

Vykonáváme generální advokátní praxi a v rámci naší advokátní kanceláře či v týmu s dalšími odborníky jsme připraveni vyřešit široké spektrum právních případů.

více info...

Vážíme si toho, že mezi naše klienty patří jak obchodní společnosti republikového či oblastního významu z rozličných podnikatelských oborů, po jejichž boku jsme měli možnost stát i v rámci významných transakcí, tak začínající podnikatelé a živnostníci. Stejně tak oceňujeme, že se na nás obrací klienti z řad občanů s žádostí o právní pomoc ve více či méně náročných životních situacích. Spolupráci ve všech oblastech práva poskytujeme i obcím, jakož i jejich příspěvkovým organizacím. Jsme přesvědčeni, že dobře načasovaná konzultace s advokátem může předejít mnoha potížím v budoucnu a životní či podnikatelskou cestu našich klientů podstatně ulehčit. Klienti se na nás nejčastěji obrací s níže uvedenými požadavky, otevřeni jsme ale jakékoliv konzultaci.

Sepis a kontrola smluv

Darování, směna a koupě věcí movitých či nemovitostí, včetně možnosti advokátní úschovy
Služebnosti (věcná břemena)
Dílo a licence
Nájem a pacht
Zápůjčka, výpůjčka a úvěr
Spotřebitelské smlouvy
Kompletní dokumentace pro podnikání, včetně všeobecných obchodních podmínek

Právní pomoc jednotlivcům

Vymáhání pohledávek a náhrada škody
Obrana proti neoprávněně vymáhaným pohledávkám
Trestní a přestupkové řízení
Práva k nemovitostem, vč. vypořádání podílového spoluvlastnictví, bytové právo
Rozvod manželství a péče o nezletilé
Ochrana osobnosti
Pracovněprávní problematika
Odpovědnost za vady

Poradenství podnikatelům

Obchodní vyjednávání a obchodní smlouvy všeho druhu
Korporátní agenda
Pracovní právo
Vymáhání pohledávek
Zastoupení před soudy a správními orgány
Duševní vlastnictví a ochrana osobních údajů

Náš tým

Mgr. Martin Mačka

Advokát a společník AK

macka@advokati-uo.cz
+420 604 173 847

Mgr. Martin Mačka působí jako advokát a společník advokátní kanceláře od roku 2015. V rámci kanceláře se zaměřuje zejména na spornou agendu, zastoupení klientů před soudy a právo nemovitostí.

více info...

Mgr. Martin Mačka dále poskytuje právní služby ve všech oblastech práva s důrazem na zastupování klientů před civilními soudy.

Věnuje se také obhajobě klientů ve věcech trestních a zastupování klientů jako poškozených v trestním řízení, a to od řízení přípravného, až po případné řízení soudní, včetně přípravy řádných i mimořádných opravných prostředků proti soudním rozhodnutím.

Rozsáhlé zkušenosti má v oblasti vymáhání pohledávek, pracovního práva, bytového práva, institutu náhrady škody, sporů vyplývajících z ohrožení nebo porušení věcných práv (vlastnictví, služebnosti, věcná břemena apod.) a zastupování klientů v exekučním řízení.

Část své praxe zaměřuje rovněž na rodinné právo. Klienty zastupuje také při jednání před správními orgány především v přestupkových řízeních.

Mgr. Martin Mačka v roce 2011 ukončil s vyznamenáním studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studií získal praxi v pražské advokátní kanceláři Bébr/Seidlová a především ve významné pražské advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný, s.r.o.

Během studií absolvoval rovněž stáž na civilním i trestním úseku Obvodního soudu pro Prahu 4. Po dokončení studia Mgr. Martin Mačka působil jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Mgr. Bernarda Urbana v Lanškrouně a následnou advokátní zkoušku složil s výtečným prospěchem.

JUDr. Aneta Novotná

Advokátka a společník AK

novotna@advokati-uo.cz
+420 777 041 887

JUDr. Aneta Novotná je advokátkou od roku 2014, společníkem advokátní kanceláře pak od roku 2015. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na obchodní právo a vyjednávání, kontrolu a sepis smluv.

více info...

JUDr. Aneta Novotná vykonává generální advokátní praxi se zaměřením na obchodní a občanské právo. Vyjma smluvní agendy poskytuje právní pomoc klientům v rozličných situacích každodenní podnikatelské praxe a právní služby poskytuje také v oblasti veřejných zakázek, práva autorského a IT, internetového obchodu a ochrany osobních údajů vč.

GDPR. JUDr. Aneta Novotná poskytuje právní služby rovněž v angličtině, proto zaměřuje část své praxe rovněž na mezinárodní právo obchodní, kdy pro klienty zajišťuje zejména vyjednávání smluv a přípravu či revize smluv se zahraničními partnery.

V oblasti práva občanského se Mgr. Aneta Novotná věnuje především právní pomoci ve věcech péče o nezletilé a právu nemovitostí. Oblasti vyjednávání a dohod se JUDr. Aneta Novotná věnuje rovněž jako zapsaná mediátorka.

JUDr. Aneta Novotná úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011. Jako studentka absolvovala praxi v předních pražských kancelářích Rödl a Partner, v.o.s., Kříž a Bělina s.r.o., na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a v Amnesty International. Následně působila jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři JUDr. Radomila Macka.

Mgr. Denisa Vostřelová

Advokátka

vostrelova@advokati-uo.cz

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

více info...

V průběhu studia absolvovala praxi na Exekutorském úřadu v Rychnově nad Kněžnou, kde získala komplexní zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek.

Během posledního ročníku studia nastoupila na praxi v naší advokátní kanceláři. Po úspěšném ukončení studia v roce 2017 u nás pokračovala na pozici advokátní koncipientky. V roce 2021 úspěšně složila advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně a od té doby s naší advokátní kanceláří spolupracuje jako advokátka.

Mgr. Denisa Vostřelová se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, občanské právo a pracovní právo. Hloubkově se věnuje především problematice převodů nemovitostí, přípravě smluv v občanských i obchodních věcech a pracovněprávní problematice z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.

Mgr. Kateřina Tomková

Advokátka

tomkova@advokati-uo.cz

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

více info...

Studium úspěšně ukončila v roce 2012 obhajobou diplomové práce zabývající se odpovědností zdravotnických pracovníků s důrazem na rovinu disciplinární a trestněprávní.

V průběhu studia působila jako právní asistent v advokátní kanceláři JUDr. Jana Rudolfa a rovněž absolvovala dvousemestrální odbornou stáž na civilním a trestním úseku Obvodního soudu pro Prahu 10.

V letech 2012 až 2015 vykonávala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři JUDr. Miloslava Tuzara v Rychnově nad Kněžnou. Mgr. Kateřina Tomková spolupracovala s naší advokátní kanceláří od roku 2021 jako advokátní koncipientka, v roce 2022 složila advokátní zkoušku s hodnocením výtečně.

Věnuje se zejména smluvní agendě, právu obchodních korporací, rodinnému právu včetně problematiky rozvodů a vypořádání společného jmění manželů, a právu správnímu, zejména pak problematice přestupků a jednání se správními orgány.

Mgr. Jan Cimburek

Advokát

cimburek@advokati-uo.cz

Absolvent Právnické fakulty UP v  Olomouci.

více info...

Úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2019. Již souběžně se studiem získával zkušenosti v rámci praxe na Okresním soudě ve Svitavách a v advokátní kanceláři JUDr. Petra Prchala Ph.D.

Studium na právnické fakultě zakončil diplomovou prací z oblasti věcných práv na téma nabývání od neoprávněného dědice.

Součástí týmu naší advokátní kanceláře se Mgr. Jan Cimburek stal po krátkém působení v advokátní kanceláři Jelínek & Partneři s.r.o. v Pardubicích, kde začal bezprostředně po absolvování právnické fakulty působit na pozici advokátního koncipienta.

V naší advokátní kanceláři působí od roku 2020 a specializuje se zejména na zajištění veškeré právní agendy v souvislosti s developerskými projekty a právo nemovitostí, problematiku spoluvlastnictví a bytové právo.

Mgr. Karolína Kaupová

advokátní koncipientka
kaupova@advokati-uo.cz

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

více info...

Mgr. Karolína Kaupová nastoupila do Advokátní kanceláře Mačka & Novotná s.r.o. na pozici advokátní koncipientky po úspěšném absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2022.

Své studium na právnické fakultě zakončila diplomovou prací na téma ,,Usmiřování stran sporu v průběhu civilního řízení‘‘.

V průběhu studia působila na pozici praktikantky, a zejména čerpala bohaté zkušenosti do budoucí praxe, na Okresním soudě v Hradci Králové.

Ve své každodenní praxi se věnuje zejména právu občanskému, rodinnému a právu trestnímu.

Lucie Zamazalová

asistentka
více info...

Působí jako asistentka naší advokátní
kanceláře od roku 2020.

Štěpán Svátek

právní asistent
více info...

Student 2. ročníku Právnické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Info pro klienty

Ceny a ochrana spotřebitele

Darování, směna a koupě věcí movitých či nemovitostí, včetně možnosti

Zpracování osobních údajů

Vymáhání pohledávek a náhrada škody
Obrana proti neoprávněně vymáhaným 

Odměna advokáta

Obchodní vyjednávání a obchodní smlouvy všeho druhu

Kontakty

Advokátní kancelář Mačka & Novotná, s.r.o.

Husova 774
562 01 Ústí nad Orlicí
kancelar@advokati-uo.cz
+420 463 03 53 53

IČ: 04236939
DIČ: CZ04236939

Mgr. Martin Mačka
+420 604 173 847
macka@advokati-uo.cz

JUDr. Aneta Novotná
+420 777 041 887
novotna@advokati-uo.cz

Kontakt

© advokati-uo.cz