INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Počínaje 25. 5. 2018 vzešlo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES známé jako GDPR (dále jen GDPR).

Za účelem plnění povinností, vyplývajících nám z GDPR a rovněž ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon), si Vás touto cestou dovoluje Advokátní kancelář Mačka & Novotná, v.o.s., IČ: 042 36 939, se sídlem Husova 774, 562 01 Ústí nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. A 17997 (dále jen „advokátní kancelář”) z pozice správce osobních údajů informovat o zpracování osobních údajů našich klientů:

Osobní údaje poskytnuté klientem, fyzickou osobou (zejména jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla,  dentifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo a další údaje nezbytné k řádnému poskytování právních služeb v konkrétních případech) budou zpracovávány z následujících právních důvodů:

a) plnění právních povinností advokátní kanceláře

Osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které advokátní kanceláři vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na advokátní kancelář.

b) plnění smlouvy o poskytování právních služeb

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem poskytování právních služeb podle smlouvy o poskytování právních služeb (dále jen Smlouva), případně též za účelem uplatňování práv ze Smlouvy vyplývajících. Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje z těchto důvodů po dobu trvání práv a povinností ze Smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením Smlouvy na žádost klienta.

Osobní údaje budou zpracovávány v těchto případech pro účely jednání o uzavření Smlouvy, a to do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření Smlouvy. Advokátní kancelář si dovoluje upozornit klienty, že klient je povinen poskytnout advokátní kanceláři potřebné osobní údaje, neboť tyto jsou nezbytné pro plnění Smlouvy ze strany advokátní kanceláře.

Osobní údaje mohou být poskytovány dalším příjemcům, je-li to nutné pro účely plnění právních povinností advokátní kanceláře nebo pro účely poskytování právních služeb podle Smlouvy. Příjemci osobních údajů mohou být zejména orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, případně další příjemci dle potřeb a pokynů klienta (např. překladatelé).

Advokátní kancelář dále informuje klienty, že jejich výše uvedené osobní údaje mohou být jménem advokátní kanceláře zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od advokátní kanceláře (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Advokátní kancelář sdělí klientovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Advokátní kancelář dále informuje klienty, že jejich výše uvedené osobní údaje mohou být jménem advokátní kanceláře zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od advokátní kanceláře, jako správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Advokátní kancelář sdělí klientovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Klient má právo na přístup k osobním údajům (tedy právo získat informace o tom, zda advokátní kancelář zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Klient má také právo, aby advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Klient má dále právo na výmaz osobních údajů, kterému odpovídá povinnost advokátní kanceláře na žádost klienta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, a to za splnění Zákonem nebo GDPR daných podmínek. Klient má dále v určitých případech právo na omezení zpracování jeho osobních údajů a v Zákonem a Nařízením stanovených případech může vznést klient námitku proti zpracování. Klient má právo na přenositelnost údajů, zakládající klientovi možnost klienta získat od advokátní kanceláře osobní údaje, které advokátní kanceláři poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu.

Dovolujeme si dále klienty upozornit, že je-li klient právnickou osobou, bude advokátní kancelář zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou klientovi zodpovězeny prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese kancelar@advokati- uo.cz. V případě pochybností o dodržování povinností advokátní kanceláře, jako správce, se může klient obrátit na advokátní kancelář na výše uvedené e-mailové adrese a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.