ODMĚNA ADVOKÁTA

S odkazem na stavovské předpisy České advokátní komory, kterými se řídíme, informujeme, že nedohodne-li se advokát s klientem na jiné odměně, řídí se jeho odměna vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Právní služby poskytujeme ve vybraných úkonech právní služby za níže uvedené ceny:

Úkon Sazba
Jednorázová porada v AK (do 1 h) – rodinné právo (s výjimkou vypořádání SJM a dědické agendy) 600,- Kč/hod + DPH 21 %
Jednorázová porada v AK (do 1 h) – ostatní záležitosti 1.000,- Kč/hod + DPH 21 %
Sepis kupní smlouvy – věci nemovité (bez dalších ujednání), návrh na vklad do KN od 7.000,- Kč/úkon + DPH 21 % (dle náročnosti konkrétního úkonu)
Sepis darovací smlouvy – věci nemovité (bez dalších ujednání), návrh na vklad do KN od 5.000,- Kč/úkon + DPH 21 % (dle náročnosti konkrétního úkonu)
Sepis kupní smlouvy – věci nemovité (vč. dalších ujednání), návrh na vklad do KN, zajištění advokátní úschovy od 8.000,- Kč/úkon + DPH 21 % (dle náročnosti konkrétního úkonu)

Dovolujeme si informovat klienty, že sazba u porad je stanovena za úvodní poradu ve věci. Pro další poskytování právní pomoci lze sjednat hodinovou odměnu nebo odměnu za provedený úkon právní služby (např. převzetí věci, předžalobní výzva, podání žaloby, atp..), případně jiný způsob účtování odměny advokáta (např. tzv. podílová odměna podle výsledku sporu). Konkrétní způsob účtování odměny je pak zpravidla sjednán v rámci úvodní porady s přihlédnutím ke zhodnocení náročnosti daného případu, vč. zohlednění výše předmětného plnění (např. výše uplatněné pohledávky).

V odůvodněných případech (zejména rodičům samoživitelům, seniorům či jiným osobám v tíživé finanční situaci) může advokát poskytnout právní pomoc i za sníženou sazbu či zdarma. V rámci soudního řízení je možno v odůvodněných případech využít institut osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta, kdy náklady za právní zastoupení jsou hrazeny státem.

Zejména klientům z podnikatelské oblasti pak nabízíme i možnost tzv. paušální spolupráce. Mezi AK a klientem je pak sjednána pevná hodinová sazba bez ohledu na náročnost daného úkonu s tím, že klient hradí měsíční paušální částku, která představuje určitý předplacený počet hodin, a v případě překročení daného limitu jsou v příslušném měsíci účtovány hodiny nad měsíční paušál ve stejné výši. Hodinové sazby v případě paušální spolupráce jsou oproti standardním sazbám příznivější a hodinová sazba platí bez ohledu na „hodnotu“ řešené věci, tedy i tam, kde by jinak odměna advokáta byla podstatně vyšší. Průběžný kontakt advokáta s klientskou společností navíc umožňuje řešení nastalých situací se zohledněním interních záležitostí klienta, což je nesporným přínosem.